Актуализиране на възнагражденията на вещите лица, облекчаване на процедурите по вписване и актуализиране на списъците на вещи лица и намаляване на административната тежест за кандидатите предвиждат промени в наредба, предложени от Министерството на правосъдието и публикувани за обществено обсъждане.

От министерството обясниха, че промените са направени след задълбочен преглед и обсъждания от работна група на постъпилите многобройни и съществени предложения за усъвършенстване на уредбата.

Едно от предложенията сега е почасовото възнаграждение на вещите лица да стане 3,5% от минималната работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. От 1 януари 2024 г. минималната месечна работна заплата за страната е 933 лв. и така предложеното увеличение на възнаграждението отговаря на общите принципи за пропорционалност, разумност и предвидимост.

 За осигуряване на адекватност при заплащането на вещите лица, както и за гарантиране на възможността за покриване на направените от тях разходи, се предлага и увеличаване на разходите за нощувка от 50 лв. на 150 лв., посочиха от правосъдното министерство. 

За гарантиране на своевременното заплащане на възнагражденията и разходите на вещите лица се дава и конкретен срок за изплащане на пътни, дневни и квартирни пари за всяко явяване на вещото лице пред органа, назначил експертизата, или пред органа, който го е призовал. Допълнително се намалява срокът за изплащане на възнаграждението на вещото лице за извършената експертиза, както и направените разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време и други необходими разходи.

В наредбата се облекчават процедурите по вписване на вещи лица, като се предвижда служебно установяване на съдебния статус на кандидатите – български граждани, придобита след 1 януари 2012 г. образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и др. Едновременно с това се въвежда и работещ механизъм за навременно отписване на починалите вещи лица. 

Актуализират се също класовете и видовете съдебни експертизи, като например се добавят съдебномедицински експертизи за „идентификация на личността, включително и при изследвания за родителски произход, чрез серологични, ДНК, морфологични, морфометрични и други анализи‘‘, „криминалистична експертиза на облачни пространства“ и др.

Одобрените изменения са съобразени с промените в Конституцията от декември 2023 г., свързани с Върховната прокуратура и качеството на главния прокурор като неин административен ръководител. Предвидено е измененията в наредбата да са в сила от 1 март 2024 г., информираха още от министерството.

Вижте всички актуални новини от StandartNews.bg